top of page

HIDROLOGIA I HIDRÀULICA 

RISC D'INUNDABILITAT
-Estudis hidrològics
-Estudis hidràulics
-Cartografia i anàlisi de risc
 
Estudis hidrològics
 
- Avaluació de cabals d'avinguda
- Modificació dels usos del sòl
- Basses de laminació
- Drenatge superficial
- Canalitzacions i soterraments
 
 
 
Les modificacions dels usos del sol comporten importants canvis hidrològics, que es solen convertir en majors cabals amb menys temps des de l'inici de la precipitació. 
 
Realitzem les nostres propies ortofotos per corroborar l'estat de la zona d'estudi. Comprobem els usos del sòl i caracteritzem hidrològicament la conca.
-Delimitació de làmina d'inundació
-Mapa de calats i velocitat del flux
-Estudis de lleres naturals
-Disseny de noves canalitzacions
-Anàlisi de risc per inudació
Estudis hidràulics
Els estudis hidrològics tenen per objectiu obtenir els hidrogrames, i per tant els cabals pics, associats a precipitacions de diferents períodes de retorn, considerant la hidromorfometria de la conca i els usos del sòl.
 
Sovint es comparen situacions amb diferents usos del sòl degut a la construcció de noves infraestructures, edificacions o qualsevol canvi en la capacitat d'infiltració del terreny. Altres vegades interessa conèixer els cabals actuals per dimensionar estructures de drenatge o elements de laminació del flux per reduir els cabals i així reduir el risc.

Els estudis hidràulics tenen per objectiu obtenir la làmina d'inundació, així com el calat i la velocitat del flux. Aquesta informació s'obté de la modelització numèrica en una o dues dimensionas (HEC-RAS, HEC-RAS2D, IBER) que es base en la geometria de la llera i en els cabals associats a diferents períodes de retron. Els resultas es treballen amb eines GIS que permeten realitzar cartografies molt detallades. Analitzem noves canalitzacions de lleres, torrents i rius naturals que poden afectar activitats economiques o vivendes. Busquem solucions constructives i analitzem el seu comportament optimitzant el seu disseny. Generem els nostres propis models 3D del terreny amb dron.

Realiztem les nostres propies ortofotos i models 3D de les zones d'estudi. A la següent ortofoto podem observar l'acumulació de sediments aigües amunt del viaducte, així com erosió de la llera i acumulació de troncs i altres elements portats per avingudes aigües vall. Realitzem vols d'observació per manteniment de lleres així com per elaborar geometries detallades pel càlcul hidràulic.

Els nostres clients són:

 

-Consultories d'enginyeria que necesiten suport tècnic per a projectes específics d'hidrologia i hidràulica. Càlcul de cabals, estructures de drenatge superficial, basses de laminació, delimitació de planes d'inundació amb definició dels calats i velocitats, interacció amb estructures com viaductes, canalitzacions, soterraments...

 

-Projectes d'edificació properes a rius i torrents, amb possible interacció amb el règim hidràulic, on calgui delimitar amb precisió la làmina d'inundació amb calats i velocitats, ajustant la geometria de forma precisa amb un model tridimensional de la zona. Si cal, generem els nostres propis models del terreny mitjançant la tecnologia de la fotogrametria digital amb drons.

Ancla 1

CONTACTE 

Per correu electrònic o per telefon

Si busca consultoria tècnica profesional, contacti amb nosaltres:

Plaça Nova, nº 14 Baixos, Prats del Lluçanès.

08513, Barcelona

jordi@sorodron.com

roger.ruizcarulla@sorodron.com

Tel: 671-093-907

Tel: 669-057-401

¡Tus datos se enviaron con éxito!

bottom of page